KVKK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Asmaş Ağır Sanayi Makinaları A.Ş.(ASMAŞ) olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda yasal mevzuat kapsamında öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen azami çabayı gösteriyoruz. Asmaş, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerimi aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklayabilecek veya devredebilecek, sınıflandırabilecek ve KVKKda sayılan şekillerde işleyebilecektir.

A-Tanımlar
 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyet.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( KVKK ): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu,
 • Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.
B-Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

ASMAŞ, internet sitesi üzerinde işlenen verileriniz ile ilgili olarak veri sorumlusudur. ASMAŞ 6698 Sayılı kanun ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde verilerinizi işlemektedir. İnternet sitesi üzerinden verilen hizmet ve gerçekleştirilen faaliyetlere göre değişiklik gösterebilmekle beraber, aşağıda yer alan verileriniz elektronik ortam üzerinden beyanınız doğrultusunda yada bilginiz dâhilinde toplanabilecektir:

Ayrıntılı Bilgi Formu bölümünden tarafımız ile iletişim kurmanız durumunda; bize sunduğunuz isim, e-posta ve telefon numaranız,

Kanuni gereklilik sebebiyle; internet sitesine gerçekleştirdiğiniz ziyarete ilişkin; bağlantı/çıkış tarih ve saat bilgisi, internet protokolü, kaynak ve hedef nokta bilgileri ile konum bilgisi, İnternet sitesini daha etkili, kolay ve hızlı kullanmanızı sağlama, site hizmet ve faaliyetlerini ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirme, üçüncü kişi web sitelerin size daha uygun hizmet ve teklif sunabilmesini sağlama amaçlı kullanılan çerezlerin topladığı veriler.

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK ilgili maddesinde öngörüldüğü üzere;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı ,sınırlı ve ölçülü olarak olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.
C-Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 • Kişisel verileriniz;
 • Hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi, ASMAŞ tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin, beğeni, kullanım şekliniz ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda gerekli teknik destek ve kalitenin sağlanması,
 • Sosyal ağlar ile sitenin ilişkilendirilmesini sağlayarak, hızlı ve engelsiz paylaşım yapılabilmesi,
 • Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verilebilmesi, Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alınması, Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini ve idari operasyonların yürütülmesi,
 • Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi gibi yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla, KVKK 5.ve 6.maddelerinde belirtilen;
 • İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • ASMAŞ’ın bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ASMAŞ’ın meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması dahilinde işlenebilecektir.
D-Kişisel Verilerinizin Aktarılması

ASMAŞ olarak KVKK nın 8. Ve 9. Maddeleri çerçevesinde tarafımızdan ve iş ortaklarımızla yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ve aşağıda belirtilen amaçlarla paylaşabilmekte veya aktarabilmekteyiz. Kişisel verileriniz; Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere, Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, KVKK nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

E-Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Firmamıza başvuruda bulunarak, kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3.Kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, Kvkk’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. Kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Başvurunuz KVKK da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla ASMAŞ sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

ASMAŞ AĞIR SANAYİ MAKİNALARI A.Ş.

Mersis No:0090003466600015
Ticaret Sicil No:38320
İnternet Adresi:www.asmas.com Telefon Numarası:+90 (232) 870 42 00 E-Posta Adresi:info@asmasas.com.tr
Adres:Ankara Asfaltı No:68 Kemalpaşa/İZMİR